The fifteen Standing Committee of the Municipal People’s Congress held the twenty-four

In February 27th, the fifteenth Xining Municipal People’s Congress Standing Committee held the twenty-fourth meeting of the Municipal People’s Congress, Zou Jiansheng, deputy director of Fan Guoqing, Gao Yumei, Feng Lijun, Feng Yi, Liu De, Zhang Zhijun, Wang Yanming, the Secretary General and the chairman of the Standing Committee of a total of 33 people attended, quorum. Vice mayor Wang Jianfeng, municipal CPPCC Vice Chairman Man Kaiqing, deputy director of the Municipal Intermediate People’s Court of the people’s Procuratorate, deputy director of the Municipal People’s Procuratorate, attended the meeting, deputy director of the city of China, the people’s Republic of China, vice chairman of the Municipal People’s Procuratorate, vice chairman of the Municipal People’s Procuratorate, vice chairman of the Municipal People’s Procuratorate, deputy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments